Terrific Faith Quote Tells You No To


Terrific Faith Quote Tells You No To

Faith Is Believing In Something When Common Sense Tells You Not To.
Terrific Faith Quote Tells You No To